Mācību gada noslēgums

 

Par rīcību 2019./2020. gada mācību procesu noslēdzot

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” [https://likumi.lv/ta/id/313191] līdz 12. maijam izglītības process Latvijā notiek attālināti visos izglītības posmos. Pēc 12. maija izglītības process turpināms, ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību. Tādēļ mācības R3MS jāturpina attālināti. Ja tiek pieņemts valdības lēmums mazināt pulcēšanās ierobežojumus un ir pieļaujamas mācības klātienē, tad pēc valdības lēmuma pieņemšanas, noslēguma klašu audzēkņiem organizēt eksāmenu specialitātē klātienē, stingri ievērojot visus noteiktos veselības aizsardzības un drošības pasākumus.

Uzsākot noslēdzošo attālināto mācību posmu, obligāti informējami gan audzēkņi, gan viņu vecāki par principiem semestra un mācību gada vērtējumu izlikšanai un nosacījumiem pārcelšanas un noslēguma pārbaudījumu organizēšanai.

Ja valstī pēc 12. maija netiek atcelta ārkārtas situācija:

Pārcelšanas pārbaudījumu vērtējumi  audzēkņiem (semestra/gada) izliekami, ņemot vērā summārās vērtēšanas principu – vidējo šī mācību gada vērtējumu.

Pārcelšanas pārbaudījums specialitātē maija beigās būtu organizējams attālināti, to vērtējot ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Līdz ar to specialitātē pārcelšanas vērtējums (semestra/gada) izliekams, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu - vidējo šī mācību gada vērtējumu, kā arī ņemot vērā vērtējumu “ieskaitīts” noslēguma pārbaudījumā.

Noslēguma pārbaudījumu specialitātē maija beigās , vai jūnija sākumā organizē līdzīgi kā attālinātās mācības, lūdzot audzēknim atsūtīt noslēguma pārbaudījuma ierakstu video formātā (ja nav iespēju, tad audio formātā). Skolotājs nodrošina, lai ierakstu būtu iespēja noskatīties/noklausīties skolas metodiskās komisijas vadītājam un ja nepieciešams arī citam skolotājam. 

Noslēguma vērtējumi (semestra/gada) visos mācību priekšmetos, izņemot specialitāti, izliekami (vēlams līdz maija vidum) ņemot vērā summārās vērtēšanas principu − vidējo šī mācību gada vērtējumu. 

Teorētiskajos mācību priekšmetos pieļaujams pedagoga sagatavots noslēguma pārbaudes darbs, to vērtējot ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Pārbaudījuma uzdevumi būtu nosūtāmi tajā e-saziņas rīkā, kas tiek izmantots visā attālināto mācību laikā, un darba pildīšanai jāizmanto izglītības iestādē iepriekš noteikts datums un laiks. Audzēknis drīkst izmantot pieļaujamos palīglīdzekļus. Pārbaudēs attālināti, jāievēro vienlīdzības princips, gūstot pārliecību, ka visiem audzēkņiem ir pieejamas tehniskās iespējas šāda pārbaudījuma izpildei, nepieciešamības gadījumā, sniedzot individuālu atbalstu vai rodot risinājumu, ja audzēknim nav pieejamas tehniskās iespējas šāda pārbaudījuma izpildei.

Ja valstī pēc 12. maija tiek atcelta ārkārtas situācija un ar to saistītie stingrie ierobežojošie pulcēšanās noteikumi un ir pieļaujama mācību procesa organizēšana klātienē: 

 Pārcelšanas vērtējumi (semestra/gada) izliekami visos mācību priekšmetos, izņemot specialitāti, (vēlams līdz maija vidum) ņemot vērā summārās vērtēšanas principu − vidējo šī mācību gada vērtējumu. 

 Audzēkņiem iespējams organizēt klātienes noslēguma eksāmenu specialitātē (iespējamais norises laiks no 25. maija līdz 12. jūnijam). Ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. Klātienes eksāmens organizējams tikai stingri ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības pasākumus, t.sk. izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus. 

 

Direktors                                                                                           K. Beinerts