Covid  - 19

RĪGAS 3. MŪZIKAS SKOLA 

Maskavas ielā 166, Rīgā, LV -1019, tālrunis 67241630, e-pasts [email protected] 

RĪKOJUMS 

Rīgā  

09.11.2020.              Nr. MS3-20-14-rs 

Par skolas mācību darba organizēšanu. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 09.11.2020. līdz 06.12.2020. nosaku mācību procesu šādi: 

 •  1. Klātienē notiek  tikai individuālās stundas.  
 •  2. Grupu nodarbības  notiek attālināti.  
 •  3. Atrodoties skolas koplietošanas telpās (izņemot klases)2 metru distance, roku dezinfekcija un sejas maskas lietošana ir obligāta. 
 •  4. Ieskaites, mācību koncerti un cita veida sekmju pārbaudes savā mācību telpā noklausās un vērtē pedagogs.  
 •  5. Neskaidrību gadījumā par vērtējumu pedagogs konsultējas ar nodaļas vadītāju. 
 •  6. Žurnāli jāaizpilda ierastajā kārtībā. 
 •  7. Teorijas priekšmetos jāvērtē iesūtītie foto, audio un video faili. 

 

Direktors                                                                                                          K. Beinerts 

Bakinovska  67241655 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rīkojums 

27.08.2020.                                                       MS3-20-45-rp 

Par drošības pasākumiem COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanā 

 • Uzsākot 2020./2021. mācību gadu ņemot vērā COVID-19 izplatības mazināšanos Rīgas 3. mūzikas skolā noteikts mācību process pēc stundu saraksta klātienē, kamēr situācija nav mainījusies.  

 • Lai starpbrīžos pēc iespējas mazinātu audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus, jāturpina ievērot distance. Nav pieļaujama vecāku drūzmēšanās garderobē un gaiteņos. Drošības nolūkos audzēkņiem līdzi jābūt sejas maskai. 

 • Starpbrīžos pedagogi un/vai skolas tehniskie darbinieki vēdina telpas un, ja nepieciešams, dezinficē darba virsmas. Stundu laikā tehniskais personāls pēc vajadzības dezinficē grīdas, kāpnes un to margas, tualetes un durvju rokturus.  

 • Mācību stundas garums paliek nemainīgs 40 min., starpbrīdis 5 min.  

 • Ienākot skolā, visiem obligāti jādezinficē rokas.  

 • Sagatavošanas un 1. klases audzēkņu vecāki individuālo stundu laikā drīkst atrasties klasē kopā ar bērnu, līdz 1. oktobrim, ievērojot drošības noteikumus, bet grupu stundu laikā uzturas ārpus skolas telpām. Beidzoties stundām bērnus sagaida pie garderobes.  

 

Direktors                                                                                              K. Beinerts   


 

Kārtība par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

  


   

Izglītības procesa organizēšana, Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai

  

 .