Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, vijoles, čella,  ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, mežraga, eifonija un sitamo instrumentu spēli, kā arī kora dziedāšanu; gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmās.


     Skolā darbojas koris, pūtēju orķestris un dažādu instrumentu ansambļi.

     Ieteicamais vecums mācību uzsākšanai profesionālās izglītības programmās ir 7 – 8 gadi.

     Bērniem vecumā no 5 – 6 gadiem piedāvājam apmeklēt nodarbības Sagatavošanas grupā.

     Lai uzsāktu mācības Rīgas 3. mūzikas skolā:

•             jāapmeklē konsultācijas;

•             jāaizpilda Pieteikuma veidlapa iestājeksāmeniem;

•             jāpiedalās iestājeksāmenos.

Mūzikas skolā uzņem bērnus ar atbilstošām muzikālajām dotībām sagatavošanas, pirmajā un vecākajās klasēs.

Uzņemot bērnus sagatavošanas klasē un pirmajā klasē, iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

Iestājeksāmenu prasības:

•             jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem bez pavadījuma;

•             jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas;

•             jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas;

•             plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no otrās klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām instrumenta spēlē un solfedžo.

Konsultācijas:

Pirms iestājeksāmeniem  mūzikas skolā notiek konsultācijas. Tajās skolotāji pārbauda bērna muzikālās dotības un atbilstību izvēlētajam mūzikas instrumentam.

JAUNO AUDZĒKŅU PAPILDUZŅEMŠANA

2023./2024. mācību gadam

Rīgas 3. mūzikas skolā,

Maskavas ielā 166

2023. gada 5. septembrī plkst. 16.00

TELEFONS INFORMĀCIJAI 67241713, 67241655

                                                                                                                 
                                                                                             IESNIEGUMS AUDZĒKŅA UZŅEMŠANAI